ข่าวประสัมพันธ์

“โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0”

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยนำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอนทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ มีถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔