ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันฯ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรในสถาบันฯ ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยจะปฏิบัติงานด้วยการเสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของตน คำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกรูปแบบ จะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ