ข่าวประสัมพันธ์

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ”

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑  ทั้งนี้บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ