ข่าวประสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์โครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการ Huawei ICT Competition Thailand  2018-2019 โดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลแลหุ่นยนต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์