ข่าวประสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 หน่วยงาน พัฒนาบุคลากรหวังตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ พร้อมทั้งทักษะ ประสบการณ์ และกิจกรรมในการทำงานมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้แบบ Learning by doing การทำ Workshop การวิเคราะห์การตลาด ด้วยเครื่องมือใหม่ๆเช่น Creative thinking, เทคนิค Matching, Segmentation, Targeting and Positioning (STP) Marketing ในยุคดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดทั่วประเทศกว่า 8 จังหวัด ด้วยความร่วมมือกับทางสมาพันธ์ SME ไทย สำหรับผลที่ได้จากการฝึกอบรมพบว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านของการพัฒนาบุคลากรอย่างมาก เช่น การเพิ่มผลผลิต การตลาดในยุคดิจิทัล การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนช่วยในด้านต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 ต่อไป ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์คกรุงเทพมหานคร