ข่าวประสัมพันธ์

โครงการอบรม การพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ระยะที่ 2

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ 2  โดยมีการบรรยาย เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล โดย ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และการบรรยาย เรื่องแนวทางการพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (RVM) แบบบูรณาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมีการสาธิตการทำงานของเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (RVM)  โดย นายสมชาย  ดอกไม้เงิน วิศวกรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (RVM) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับผู้ดำเนินโครงการฯ ทำเกิดการบูรณาการแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน อันจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีการรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน และมีการต่อยอดเชิงพานิชย์ในอนาคต สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น