ข่าวประสัมพันธ์

มทร.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล วิทยากรบรรยายโดย คุณเหมือนฝัน นิลคูหา โดยมีสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑