ข่าวประสัมพันธ์

“ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO”

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO  เป็นการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยภายใต้ Energy 4.0 ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่ามากขึ้น โดยจะผสมผสานการใช้พลังงานอย่างสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการนี้บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ