อบรมสัมมนา

การอบรมส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy รุ่นที 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการตลาด “การตลาดออนไลน์ ยุค 4.0” ในหัวข้อ Digital Jump Start ตลาดออนไลน์ : รวยก้าวกระโดด บรรยายโดย ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต ทั้งนี้บุคลากรสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร