ข่าวประสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

1.นางศรีวิชชา  รักจำรูญ   เป็นประธาน

2.นางสาวพวงเพชร  สารคุณ   กรรมการ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน  ระวิวงค์  กรรมการ

4.นางนงลักษณ์  ทองนาค   เลขานุการ

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์  ผู้ช่วยเลขานุการ

6.นางสาวนันท์ธยาภรณ์  สมิตินันทน์  ผู้ช่วยเลขานุการ

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายัน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสถาบัน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๓