ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Industrial Robot Programming

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการเขียรโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (ห้อง 2302) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)