ข่าวประสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ “การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve”

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ AI ในภาคอุตสาหกรรม , เทคนิคการใช้ Machine Learning ในภาคอุตสาหกรรม , Workshop Lap Python , Machine Learning ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมากมาย ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นจำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์