ข่าวประสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร “การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality”

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ  การใช้งานโปรแกรม Unity , ทดสอบการเขียนคำสั่งบังคับ servo motor , ควบคุมบอร์ดคอนโทรเลอร์ผ่าน AR และ Workshop มือกล ฯลฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี อาทิ นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมากมาย ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 30 สิงหาคม  2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)