ข่าวประสัมพันธ์

โครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality

 

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed reality หลักสูตร ระดับขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และขั้นสูง รุ่นที่ 1-6 ระหว่างวันที่ ๑๓-๓๐ สิงหาคม 2563  เพื่อพัฒนาคอนเทนต์หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างและประกอบหุ่นยนต์บริการด้วยเทคโนโลยี Mixed reality  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Technology  AR , VR และระบบ ROS  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของ การใช้งานโปรแกรม Arduino IDE เชื่อมต่อกับบอร์ดคอนโทรเลอร์ , การใช้งานโปรแกรม Unity , Workshop การใช้งานมือกล เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยนักศึกษา บุคลากรของรัฐ และภาคเอกชน  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ