อบรมสัมมนา

ภาพบรรยากาศอบรมออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory” รุ่น 1

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมออนไลน์การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและการสาธิตกับอุปกรณ์จริงผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องพื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC (Wiring & Basic PLC Programming) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำเลียง , หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต , เรียนรู้การสร้าง Industrial Iot (IIoT) , ตัวอย่างการสร้างโรงงานต้นแบบ ฯลฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรบริษัท ไทยพีแอลซีเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสนใจในการเข้าอบรมระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ