ข่าวประสัมพันธ์

อบรม Online ฟรี!!! โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ (Servics Robotics)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรม Online ในโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ Service Robotics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์บริการต้นแบบ พร้อมฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์และส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การสร้างแผนที่ด้วย SLAM และ AMCL , การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ROS Navigate , การจำแนกใบหน้าและระบุตัวบุคคล (Face Recognition) , แนะนำและติดตั้ง ROS (Robot Operating System) ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน, 1-2, 6-9 และ 20-23 กรกฎาคม 2564 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3diXr7I หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4309 , 098-8588-535