อบรมสัมมนา

ภาพบรรยากาศอบรมระบบออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory” รุ่น 2

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบการผลิตจำลอง SMART FACTORY ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติการการสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง SMART FACTORY ในระบบอัตโนมัติ 4.0 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม จากบริษัทไทย พีแอลซี เซ็นเตอร์ จำกัด มาให้ความรู้เรื่อง พื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรม PLC ,การเขียนโปรแกรมสำหรับ HIMI , การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำเลียง , การเรียนรู้การสร้าง Industrial loT , การสร้างระบบการผลิตจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)