ข่าวประสัมพันธ์

“การพัฒนาช่างเทคนิคสู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ผู้มีทักษะด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ผู้มีทักษะด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาช่างเทคนิคของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 6 สู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ผู้มีทักษะด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 6 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕