ข่าวประสัมพันธ์อบรมสัมมนา

ประมวลภาพการอบรม AI Development for Robotics (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ (AI development for robotics) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์จาก Ai Training Center มาให้ความรู้ในเรื่องของการประมวลผลภาพโดยใช้ไลบรารี่ OpenCV เบื้องต้น , การ Read Image มาเป็นเฉดสี Blue Green Red , การ Show Image , การ Write Image , ความรู้เรื่อง Deep Learning เบื้องต้น , ศึกษากระบวนการของการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Teachable Machine ฯลฯ ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)