ข่าวประสัมพันธ์

ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ ร่วมถวายพระพร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และทรงงานอย่างหนักเพื่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกคนพึงตระหนักและพึงหวงแหน ปกป้อง และรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนคนไทย และอยู่คู่กับประเทศชาติมาอย่างยาวนาน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร