ข่าวประสัมพันธ์

จัดอบรม “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น” ระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสนี้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมพร้อมวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทักษะทางด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา ในเรื่องของ การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น , การออกแบบหุ่นยนต์บริการ Service Robotics , การฝึกปฏิบัติเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์บริการ Service robotics , การออกแบบและพัฒนา Humanoid robotics ฯลฯ ทั้งนี้นักศึกษาให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี ณ ห้องปฏิบัติการ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร