ข่าวประสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 กล่าวรายงานการจัดโครงการโดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร