ข่าวประสัมพันธ์

บรรยากาศการอบรม “AI and Image Processing for Robotics”

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการบริการสังคม หลักสูตร“ปัญญาประดิษฐ์และระบบประมวลผลภาพสำหรับหุ่นยนต์ (AI and Image Processing for Robotics)” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพ , หลักการเรียนรู้เชิงลึก , หลักการทำงานของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) , รวมถึงการฝึกปฏิบัติการสั่งงานจริงกับหุ่นยนต์ , การสอนระบบการเรียนรู้เชิงลึกด้วยภาพ (Deep Learning Training) ฯลฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม , EIT Lasertechnik co,ltd , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันฯ ห้อง 2303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ