ข่าวประสัมพันธ์

คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมสถาบันฯ

นายเขมทัตต์ พลเดช และนายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้เยี่ยมชมหน่วยงานและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากร พาเยี่ยมชมแนะนำห้องปฏิบัติการสถาบันฯ อาทิ ระบบ AI Image Processing ในการคัดแยกขยะ , หุ่นยนต์สำหรับการฝึกระบบ ROS , หุ่นยนต์ที่ทำงานเสมือนมนุษย์ (humanoid robot) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ฯลฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ