ข่าวประสัมพันธ์

การถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน!!!

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีการถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง , การพัฒนาช่างเทคนิคสู่วิศวกรนักปฏิบัติยุคอุตสาหกรรม 4.0 , หุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ระบบ ROS , สื่อดิจิทัลเสมือนจริง (VR) , หุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ OP2 , หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Nachi) ฯลฯ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ เทคโนโลยีพระราม 6 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564