ข่าวประสัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร.พระนคร ทุกท่าน

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการในการพัฒนา (Smart Factory) พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ การสร้างต้นแบบการผลิตจำลอง (Smart Factory) เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ ๔.๐ จากกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบลำลียง , เรียนรู้การสร้าง Industrial IoT (IIoT) , การเขียนโปรแกรมสำหรับ HMI (Human Machine Interface) , การสร้างระบบการผลิตจำลอง *เน้นฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ                                                                                           *รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ และ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔                                                                                                                       *รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑-๒๕ และ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ   ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tSMBw4  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๙ , ๐๙๘-๘๕๘-๘๕๓๕