อบรมสัมมนา

ประมวลภาพการอบรม Online หลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมหลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องของ Basic Instruction (Timer, Counter ,Comparator , Move) , The SIMATIC 1500 Overview , Hardware & Device Configuration , PLC Structure & Addressing , Transfer Function (Download / Upload ) , Introduction to WinCC RT Advance , WinCC Runtime Advance  ทดลองการเขียนโปรแกรม PLC-HMI ควบคุมสถานีทั้ง 3 สถานี ฯลฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสาธิต รุ่งสว่าง วิทยากรจาก บริษัท Parrun Engineering โดยมีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจในการเข้าอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 (ระบบออนไลน์) ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ