ข่าวประสัมพันธ์

“ราชมงคลพระนคร”ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนายกระดับขีดความสามารถแรงงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการ และพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมรถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ ของทางสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ที่นำไปแสดงในครั้งนี้ ณ โรงแรมโมริโนะ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จังหวัดชลบุรี