ข่าวประสัมพันธ์

หนึ่งความคิดเห็นของท่าน สู่หลักสูตรที่ต้องการ 

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรอบรม ที่ท่านมีความสนใจ เช่น ด้านเทคโนโลยี  ด้านหุ่นยนต์ และด้านอุตสาหกรรม  โดยสามารถทำแบบสำรวจลงใน Google form ตาม Link ได้เลยค่ะ https://bit.ly/3LIw9YR  ขอบคุณค่ะ