ข่าวประสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คนใหม่

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566