ข่าวประสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา บ.อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

ผศ.ดร.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ คุณพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน แผนการเรียนการบูรณาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมกับการทำงาน (WIL) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้การพัฒนากำลังคน “3Ls Learn to Earn@Workplace” ในการนี้ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและงานเชื่อมเสมือนจริง (Industrial Robot) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทำงานประสานกับมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์(Cobot) ห้องระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROS) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร