ข่าวประสัมพันธ์

งานบริการวิชาการ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดดำเนินงานบริการวิชาการโครงการ “การพัฒนาช่างอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”  เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.  ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงศา  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ในการนี้ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร  ร่วมบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” พร้อมทีมวิศวกรสถาบันฯ ร่วมสาธิตแสดงกลไกและระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ และชุดการเรียนรู้แบบจำลองระบบอัตโนมัติการทำงานภาคอุตสาหกรรม  และการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาช่างอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  และการบรรยายหัวข้อ “AI ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์” โดย อาจารย์สมชาย ดอกไม้เงิน วิศวกรสถาบันฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดยท่านศุภชัย รอยศรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย และคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอย่างดี

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร