ข่าวประสัมพันธ์

บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพัฒนาทักษะ Up skill  Re skill  Startup

ดร.อัญชลี มโนสืบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการพัฒนาทักษะ Up skill, Re skill, Startup เพื่อการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ระยะ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะทางสายงาน ทำให้หน่วยงานได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานเพื่อประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม Cutting Tools พัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรม ทั้งนี้บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ได้เข้าร่วมในการพัฒนาทักษะ Up skill  Re skill  Startup เพื่อการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ระยะ 1 ครั้งนี้ โดยวิทยากรผู้บรรยายจาก สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย ระหว่างวันที่ 14- 16 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร