ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันฯ เปิดให้บริการเช่าห้องฝึกปฏิบัติ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดให้บริการเช่าห้องฝึกปฏิบัติ , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องฝึกปฏิบัติระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ , ห้องฝึกปฏิบัติหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม , ห้องสัมมนาวิชาการ , ห้องฝึกปฏิบัติปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับงานอุตสาหกรรมด้วยหุ่นยนต์ทำงานประสานกับมนุษย์ (COBOT) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม https://diri.rmutp.ac.th/?page_id=5800 หรือสอบถามข้อมูลการเช่าห้องฝึกปฏิบัติได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6191 , 6192

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร