ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเข้าตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปี 2566

อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการเข้าตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 โดยสถาบันฯ ได้มีการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบพัสดุ อาทิ เอกสารทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน เอกสารรายการทะเบียนพัสดุที่ได้จำหน่ายหรือโอน รายการพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เป็นต้น และลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ทั้งนี้ การดำเนินงานตรวจสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร