ข่าวประสัมพันธ์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบควบคุมและเก็บข้อมูลกลาง (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต”

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบควบคุมและเก็บข้อมูลกลาง (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสร้างระบบควบคุมและเก็บข้อมูลกลาง (SCADA)  โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องของ Introduction to Scada , เทคโนโลยี M2M (Machine to Machine) , การอ่านค่าจากหน่วยความจำและตัวแปรสำหรับ PLC , การสร้างโปรเจกต์ (Project) สำหรับระบบ Scada ฯลฯ จัดอบรมระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ชั้น 4 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3SxgZtF  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3888 ต่อ 6191,6192

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร