ข่าวประสัมพันธ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SCADA” ให้กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติร่วมเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบควบคุมและเก็บข้อมูลกลาง (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสร้างระบบควบคุมพร้อมทั้งประยุกต์ระบบควบคุมและเก็บข้อมูลกลาง (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าอบรมจาก บริษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Introduction to SCADA , เทคโนโลยี M2M (Machine to Machine) , การอ่านค่าจากหน่วยความจำ และ ตัวแปรสำหรับ PLC , การสร้างโปรเจกต์ (Project) สำหรับระบบ SCADA , การสร้างตัวแปรเพื่อแสดงผลในระบบ SCADA , อุปกรณ์แสดงผล HMI และ อุปกรณ์ Data polling box , การออกแบบระบบแสดงผลหน้าจอบนอุปกรณ์แสดงผล HMI , การแสดงผลข้อมูลในระบบ SCADA ผ่าน Web browser , เทคโนโลยีของการสื่อสารด้วย MQTT protocol , การติดตั้ง MQTT Broker/Server , การสร้าง DATA Group และการนำข้อมูลจากเครื่องจักรเข้าฐานข้อมูล (SQL SERVER / MySQL) ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร  คุณนนทวัฒน์ เสาหงส์ จากบริษัท อีพาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร