ข่าวประสัมพันธ์

ผอ.สถาบันฯ พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วท.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 อาจารย์ธีรเชษฐ์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวิทย์ แพงกันยา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ตำบลราษฏร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร