ข่าวประสัมพันธ์

อบรมฟรี!! “Big Data” รับจำนวนจำกัด

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการ “การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาดูงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ซอฟต์แวร์เสมือนจริง , การกำหนดค่าพื้นฐานของคลัสเตอร์ Hadoop , การเริ่มต้นคลัสเตอร์ Hadoop High Availability (HA) , ส่วนประกอบ HBase และ ZooKeeper , การบำรุงรักษาส่วนประกอบ ETL การติดตั้งส่วนประกอบ Sqoop และการกำหนดค่า , การติดตั้งส่วนประกอบ Flume และการกำหนดค่า , การเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดค่า Hadoop Distributed File System (HDFS) การเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดค่า MapReduce , การเพิ่มประสิทธิภาพ Spark , Load Balancing Algorithms for Hadoop Cluster in Unbalanced Environment ฯลฯ จัดอบรมระหว่างวันที่ 2- 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Mobile Application ชั้น 3 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3Q4kW8W หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3888 ต่อ 6191,6192