ข่าวประสัมพันธ์

มทร.พระนคร ลงนาม MOU กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีลงนามเพื่อร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านงานวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ทั้งนี้อาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมทำบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และพัฒนาทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยีการผลิต ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Skill Development) รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้ผู้รับบริการมีทักษะฝีมือที่เป็นเลิศ และส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสำหรับการรองรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) พร้อมทั้งสร้างสื่อสำหรับการฝึกอบรมรูปแบบอัจฉริยะ (Smart e-learning/e-training/MOOC) ในรูปแบบ Up-skill ให้กับกำลังคนในสถานประกอบการ กลุ่มกำลังคน แรงงานใหม่ นักศึกษา นักเรียนสถาบันอาชีวศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้อง Digital Broadcast สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร