ข่าวประสัมพันธ์

มทร.พระนคร ร่วมกับหัวเทคและวิทยาลัยกุ้ยโจว จัดตั้ง “สถาบันจิงชื่อ”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาดูงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล ผู้อำนวยการสถาบันจิงซื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาในเรื่องของ การใช้ซอฟต์แวร์เสมือนจริง , การกำหนดค่าพื้นฐานของคลัสเตอร์ Hadoop สิ่งแวดล้อม , คลัสเตอร์ Hadoop High Availability (HA) การเริ่มต้นคลัสเตอร์ Hadoop HA , การปฏิบัติงานจริงและการบำรุงรักษาข้อมูลโรงการคลังสินค้า , หลักสูตรการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ฯลฯ ณ ห้อง Digital Broadcast สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

ภาพข่าว : ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์  สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร