โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ดำเนินโครงการ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1 […]

การนำเสนอโครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 3/2561

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]

การประชุมติดตามความก้าวหน้า

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และตัวแทนบริษัทสแปนคอนซัลแตนท์ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

Posted Posted in อบรมสัมมนา

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซด์ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท […]

อบรมโปรแกรมสร้างแบบจำลอง (FlexSim)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุณกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย […]

การแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงข่าวกับคุณสุนทร สถาพร […]