ประมวลภาพการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge (รุ่น 1)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ […]

บรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บรรยากาศในการอบรมโครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอด้วย ๓D Hologram

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บรรยากาศการอบรมการพัฒนาระบบ VR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment : a real experience) ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค ๔.๐

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน    สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]

บรรยากาศการอบรมพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน    สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]

ภาพบรรยากาศการอบรม”โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี (E-Waste)”

Posted Posted in อบรมสัมมนา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์, อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 30 […]