• ศึกษาดูงานต่างประเทศ

  ศึกษาดูงานต่างประเทศ

  ดร.ปริญญ์ บุณกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที 3 (EA for e-Government Exchange Program : eGExp) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23–29 มิถุนายน 2561 หัวข้อหลักของการศึกษาดูงานได้แก่ – ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล – วิธีการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล – ใครเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล – ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล – นำเสนอบริการสาธารณะที่หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่อบริหารภาคธุรกิจหรือประชาชน […]

   
 • การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร พระนคร

  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร พระนคร

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ทั้งนี้มีบุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีกรอบดังนี้ – ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับการเปลี่ยนแปลง มทร พระนคร – การบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม – ค้นหาจุดต่างสร้างความเป็นเอกลักษณ์ มทร พระนคร – เตรียมความพร้อม แก้ปัญหา […]

   
 • การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3

  การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบหมายให้ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย  Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3” (EA for e-Government Exchange Program : eGExp)โดยการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดทำแนวทางทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาล โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้วยการคิดที่เป็นระบบ สร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)

   
 • เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

  เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Teah Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  

   
 • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 2/2561

  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 2/2561

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.-Thailand Research Organizations Network) มามอบความรู้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในองค์กร โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: กองนโยบายและแผน

   
 • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 1/2561

  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 1/2561

  บุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้