โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 3/2561

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

Posted Posted in อบรมสัมมนา

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซด์ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท […]

อบรมโปรแกรมสร้างแบบจำลอง (FlexSim)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุณกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย […]